Senso Consult

koers houden en meebewegen

Je bent succesvol met een mooi product of een sterke dienst. Je hebt je doelen scherp voor ogen, je strategie bepaald en bent gemotiveerd hard aan het werk. En dan kan het ‘zo maar’ gebeuren dat het nét even anders gaat dan voorzien.

Dan is het belangrijk om je doelen en koers helder voor ogen te houden en tegelijkertijd flexibel om te gaan met de omstandigheden die op je pad zijn gekomen. Alleen zo kan je het gewenste resultaat toch bereiken.

En als dat op eigen kracht niet lukt, kan Senso Consult een bijdrage leveren. Door samen, met je doelen voor ogen, je koers te (her)bepalen en je te leren omgaan met de actualiteit van alle dag.

Het is mijn missie mensen en/of organisaties in onze steeds veranderende wereld te helpen hun weg en doelen (opnieuw) te vinden en daar vervolgens praktisch mee aan het werk te kunnen. En dat geeft rust in de tent en vertrouwen in de toekomst; de feedback die ik vaak van klanten krijg.

Wilt u verder van gedachten wisselen, neem dan contact op voor een vrij latende maar niet vrijblijvende afspraak, ik kom graag naar u toe!

Jan Maarten Hendriks


disclaimer/aansprakelijkheidsuitsluiting

Bij het vervaardigen van de website is de grootst mo gelijke zorg betracht. Er bestaat altijd de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd vero uderd of niet meer juist is. Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook géén rechten wo rden ontleend.

Senso Consult draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar op deze site en aan haar gelinkte si tes wordt verwezen. Al het materiaal in deze site mag niet zonder schri ftelijke toestemming van Senso Consult worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door dr uk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gevensbestand.

Door u geconstateerde onvolledigheden en/of fouten kunt u richten aan info@SensoConsult.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING SENSO CONSULT

artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbiedin g, offerte en overeenkomst tussen Senso Consult hierna te noe men: “ Gebruiker ” , en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden v an toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelij k is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing o p overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwa arden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand g ewezen.
 5. Indien éé n of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op e nig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruik er en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde n ieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of verni etigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van éé n of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden , dan dient de uitleg plaats te vinden ‘ naar de geest ’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die nie t in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient dez e situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voor waarden.
 8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze v oorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zo u verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijbli jvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanb ieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien h et product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de t ussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begr ijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, ee n kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclu sief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele i n het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen rei s- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenz ij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punt en) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet t ot het verrichten van een gedeelte van de opdracht teg en een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen o f offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders .

artikel 3. Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risi co-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van d e overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdr ukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekome n of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij oversch rijding van een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker d erhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarb ij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoe ring te geven aan de overeenkomst.
 3. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermog en en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoere n. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand de r wetenschap.
 4. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derde n in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verrich t op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtg ever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kostelo os zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste facil iteiten.
 6. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Opdracht gever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat de ze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever af name weigert of nalatig is met het verstrekken van informati e of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Gebruiker gere chtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waa rdevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het mome nt waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
 7. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende f asen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzond erlijk te factureren.
 8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruike r de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultat en van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft go edgekeurd.
 9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, w aarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waar van de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenko mst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoeri ng van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig a an Gebruiker zij n verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van d e overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging v oortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan d e Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringst ermijn vang t niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker is n iet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebr uiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekt e onjuiste e n / of onvolledige gegevens.
 10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt d at het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakeli jk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en i n onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst ov ergaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevo egde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardo or in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzi gd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk ove reengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebru iker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doe n. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkeli jk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging v an de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs e n termij n van uitvoering.
 11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrep en een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven doo r de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Opdrachtge ver akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prij s en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal w orden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gew ijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op e n is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op t e zeggen of te annuleren.
 12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verz oek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen h ebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten w erkzaamheden of te leveren zaken.
 13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdel ijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of in direct ontstaan.
 14. Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorariu m of vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze pr ijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd i s om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhogin g van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verpl ichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et ceter a of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijke rwijs niet voorzienbaar waren.
 15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wij ziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaats vindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluit end de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 a fdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schrifte lijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker - alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oor spronkelijk overeengekomene uit te voeren; - indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdhe id of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet; - indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maan den na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvi nden; - of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de afl evering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinde n.

artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen o p te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst nie t, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van d e overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond gev en te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overe enkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de vol doening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid ui tblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aa n de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden geve rgd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden in dien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zij n dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich an derszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redel ijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderinge n van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisba ar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, b ehoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hi j op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade e n koste n daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, d aaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloe iende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ont binding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadev ergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever , uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosste lling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door G ebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Opdrachtgever zo rgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebru iker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is geh ouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance va n betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste v an de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vr ijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebrui ker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen d anwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadev ergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Geb ruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gede eltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en aflever ingskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gere serveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

artikel 5. Overmacht

 1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verpl ichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinder d wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden ver staan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudent ie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of n iet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of va n derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op ove rmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verder e) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Ge bruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voor tduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorte n. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der pa rtijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder ve rplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van over macht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels ge deeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen resp ectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respec tievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als wa re er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wi jze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebr uiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te f actureren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige bet aling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtsw ege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldig d van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in we lk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoenin g van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane be talingen te laten strekken in de eerste plaats in minderin g van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rent e. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aan bod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een a ndere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigere n, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en i ncassokosten worden voldaan.
 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren te gen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichtin g niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdel ing 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerecht igd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijd ige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle rede lijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekeni ng van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebrui kelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter in casso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, kom en de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. D e eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zulle n eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrac htgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst Gebruiker gelev erde blijft eigendom van Gebruiker totdat de Opdrachtge ver alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst( en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door Gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het e igendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgeve r is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud valle nde te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat r edelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsr echten van Gebruiker veilig te stellen. Indien derden beslag leg gen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rec hten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtg ever verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoo gte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het ond er eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verz ekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkeri ng van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze pe nningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jeg ens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verl enen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te z ijn.
 4. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eige ndomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij v oorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Ge bruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die pl aatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en deze terug te nemen.

artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjar ingstermijn

 1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebrui kelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij nor maal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel geno emd e garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor he t gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan g eschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorw aarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere g arantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van d e te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor e en periode van ......... na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen . Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak b etreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt t ot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verst rekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een ge brek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeel kundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsda tum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schrifteli jke toestemming van Gebruiker, de Opdrachtgever of derde n aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getra cht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze wer den ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indie n het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandighe den waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder b egrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch nie t uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et ceter a.
 4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) ond erzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffend e werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdra chtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleve rde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet a an de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Event uele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na lever ing schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval ui terlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Gebr uiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetaillee rd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Geb ruiker in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever d ien t Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doe n) onderzoeken.
 5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft i n dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestel de zaken en hetgeen waartoe hij Gebruiker opdracht gegeven hee ft.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervangi ng of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaa k binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, ind ien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schrifteli jke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever geho uden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eig endom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebr uiker anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, da n komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen d e onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor ge vallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voo r herstel of vervanging, inclusief administratie-, verze nd- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedr aagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verw eren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprake lijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aar d ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of name ns d e Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige ge gevens.
 3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei sch ade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrek king heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds be perkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade .
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de rede lijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de z in van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gem aakt o m de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter v oorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgev er aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking va n directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden . Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, da aronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste b esparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakel ijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten .

artikel 10. Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele a anspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit di en hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Op drachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in ge breke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebru iker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden d aardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico va n de Opdrachtgever.

artikel 11. Intellectuele eigendom

 1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het re cht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn z ijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uit sluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoe ring wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betr okken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Ween s Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsl uiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de we t dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht he t geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde r echter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zi j zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in on derling overleg te beslechten.

artikel 13. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koopha ndel ... .
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steed s bepalend voor de uitleg daarvan.